PDF Print E-mail

Keď prídeš do Medžugoria...

 

Keď prídeš do Medžugoria, dozvieš sa, že si pozvaný na modlitbu. Nie iba rannú a večernú, samostatnú či spoločnú, ale i na modlitbu srdcom.

Dozvieš sa, že ťa Panna Mária volá k modlitbe pred krížom, pred Prevelebnou oltárnou sviatosťou. Taktiež ťa pozýva, aby si sa dobre vyspovedal, aby si sa dobre pripravil na svätú omšu a aby si sa poďakoval po jej skončení. Cez posolstvá budeš povzbudzovaný, aby si sa zasvätil Bohu cez Pannu Máriu. Zasvätiť sa Bohu znamená: rozhodnúť sa každý deň pre lásku, pre odpustenie, pre milosrdenstvo – proti zlu a hriechu, proti satanovi a všetkým jeho činom, taktiež proti akejkoľvek spolupráci s ním.

Každú modlitbu sa môžeme narýchlo pomodliť tak, že sa všetko pomodlíme, ale pritom sa nestretneme s Ježišom a Máriou. Ak tak robíme, hrozí nám nebezpečenstvo, že budeme bezmyšlienkovite márniť čas. A takto si modlitbu nikdy nezamilujeme. Preto je dôležité nájsť si čas na modlitbu.

Posolstvami, ktoré Panna Mária dávala zo začiatku vo štvrtok a teraz ich dáva každého 25.-ho v mesiaci, nám ponúka svoj život v modlitbe a ukazuje nám, ako sa duchovne rastie.

Všetko je zamerané na osobu Ježiša Krista. Panna Mária si je vedomá toho, že všetky vlastnosti, ktoré má, sú iba výsledkom jej osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. A všetko to, čo nám radí, má iba jeden cieľ: priviesť nás k Ježišovi.

A prísť k Ježišovi znamená prísť k živému prameňu, ktorý dáva vodu, čo nikdy nevysychá. Lebo Ježiš je vzorom človeka a súčasne i Bohom.

Tieto modlitby sú utkané z modlitbových skúseností a spojené s posolstvami. Nech ony i tebe, drahý pútnik, pomôžu vykročiť k Ježišovi! A on ťa pritiahne bližšie k pokoju, láske, zmiereniu a k spoločenstvu všetkých ľudí ako k bratom a sestrám, k prepojeniu Božieho ľudu v jednu veľkú rodinu. A práve taká rodina sa stretáva v Medžugorí zo všetkých štyroch strán sveta. „Kristus je jej hlavou, Duch Svätý silou, Panna Mária je jej Matkou a nebo je jej domovom.“

Iba tak budeme môcť všetci okúsiť, ako dobre je byť spolu, zhromaždiť sa ako bratia a sestry okolo tej istej Matky, ktorá nás vedie ďalej a neprestane viesť, pokiaľ všetci neprídeme do domu Otca.

Drahý pútnik, nech tvoj príchod sem bude bližším krokom k tomu všetkému a konečnou prípravou na bezpečný prechod do večného domova!

Keď prídeš do Medžugoria, navštív tri modlitebné miesta...

Zjavenia sa začali na prvom z nich, Podbrde, dnes známom ako Vrch zjavenia. Pod tlakom okolností sa premiestnili do domov, potom do farského kostola a na faru. Niekedy sa dejú aj na Križevci. Len čo prestalo obmedzené napredovanie vo farnosti v časoch zjavení, celkový zážitok z medžugorských stretnutí uchvacuje väčšinu pútnikov nie iba večernými bohoslužbami vo farskom kostole, ale i neustálymi kajúcimi výstupmi na Vrch zjavenia ponad Bijakoviči a na Križevac ponad Medžugorie. A do vonkajšieho duchovného programu určite patria tieto tri modlitebné miesta.

Preto keď prídeš do Medžugoria sám alebo v skupine, vojdi do kostola a modli sa! To je začiatok. Pokloň sa Ježišovi! Jemu otvor dokorán svoje srdce! Ak môžeš, vyspovedaj sa! Tu začni pútny deň! Zúčastni sa na svätej omši vo svojom materinskom jazyku! Poďakuj sa po omši! A to je prvý krok, ktorý môžeš urobiť v Medžugorí. Modliť sa v kostole, stretnúť Ježiša ako pastier v Betleheme.

Odtiaľ sa pohni na Križevac, ak môžeš! Najlepšie, ak pôjdeš do kostola pešo. Bez ohľadu na to, či ideš sám alebo v skupine, začni sa hneď modliť! Je to akoby cesta z Betlehema na Kalváriu. Len čo začneš vystupovať od úpätia vrchu, čakajú ťa zastavenia krížovej cesty. Zastaň pri nich a rozmýšľaj! Vezmi si text krížovej cesty, ktorý ti bude pomocou. Choď pomaly, neponáhľaj sa! Spoj sa s Ježišom! Keď dosiahneš vrchol, modli sa pred krížom, či je pekné alebo zlé počasie. Maj odvahu! Modli sa pred krížom zo všetkých síl! Vyplač sa za svoje hriechy! Otvor si srdce pred krížom a spoznáš, čo to znamená! Nájdi si nejakú modlitbu klaňania sa pred krížom. Modli sa! Nehľaď na čas! Kto vydrží pod krížom, môže ísť ďalej s novými úlohami a obohatený novými zážitkami.

Od kríža sa otvára pohľad na všetky strany. Otvára sa najmä k miestu zjavenia, k Podbrdu. Choď i na to miesto a modli sa! Nie je také strmé ako Križevac, ako Kalvária, ale aj tak je to vrch. Zvykli sme si na poučenia z Ježišovho života o stretnutiach na vrchoch. Aj pred vstupom na nebesia zavolal svojich učeníkom na vrch a potom ich poslal do Jeruzalema, aby sa modlili a odtiaľ sa rozišli do celého sveta. Na vrchu zjavenia znovu otvor svoje srdce. Tu zvláštnym spôsobom pocítiš, aké je nám vzkriesenie blízke, ako sa nám otvára cesta do sveta, kde nás čaká plno zármutku a ťažkostí. Na tom vrchu sa zjavila Panna Mária. Najprv s dieťaťom v náručí, potom s krížom. Odtiaľto mnohí odchádzajú domov a začínajú konať to, čo im Pán povedal.

Drahý pútnik, ak zostaneš viac dní, vykonaj púť znovu, zakaždým budeš mať nový zážitok.

Nehľadaj vizionárov, nebehaj po nákupoch! Pokús sa žiť skromne! Panna Mária vychovávala k novej jednoduchosti. Ale bez Betlehema, bez kríža, bez stretnutia na vrchu rozoslania apoštolov a bez Jeruzalema ako miesta modlitby nemôžeme pochopiť, čo je tu podstatné, a nemôžeme sa stať ani apoštolmi.

(prevzaté z: Barbarić S.: Modli sa srdcom)

 
Next >
Hlavná stránkaMedžugorieInformáciePosolstváČasopisVyhľadávanieKontaktyOdkazyÚmysly

DÁVAM VÁM ZBRAŇ PROTI GOLIÁŠOVI. HĽA, VAŠICH PäŤ KAMEŇOV:

 

1.   Modlitba sv. ruženca

     (modlitba srdcom)

2.   Eucharistia

3.   Sväté Písmo

4.   Pôst

5.   Mesačná spoveď

 
Z posolstiev Panny Márie

„Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“

 

 

 

 

 

„... Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou...“

 

 

 

 

 

„...Milé deti, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť...“

 

 

 

 

 

„...Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu svoj čas, aby sa On stal vaším priateľom...“

 

 

 

 

 

„...Dajte, milé deti, Sväté Písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte...“

 

 

 

 

 

„...Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili..."

 

 

 

 

 

„...Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní, neprežívate sv. omšu a neodvraciate sa od hriechu...

 

 

 

 

 

„...Pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty...

 

 

 

 

„... Pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach...

 

 

 

 

 

„...Nehovorte o pokoji ale uskutočňujte pokoj!...

 

 

 

 

 

„...Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a na život...

 

 

 

 

 

„...Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie...

 

 

 

 

 

 „...Modlite sa, aby som vám mohla pomáhať. Potrebujem vaše modlitby...

 

 

 

 

 

„...Dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil...